เรื่องราวความสำเร็จของ Farmforce

Cargill ประสบความสำเร็จในการตรวจสอบย้อนกลับโกโก้ในระดับถุงอย่างทันทีทันใดเพื่อให้สามารถจัดหาวัตถุดิบได้อย่างโปร่งใสจากเกษตรกรรายย่อยกว่า 70,000 รายในไอวอรีโคสต์

Acceso Haiti สามารถตรวจสอบผลกระทบเชิงปริมาณโดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลของพื้นที่เพาะปลูก

Psaltry Nigeria ปรับปรุงเครื่องมือการจัดการและตรวจสอบย้อนกลับของเกษตรกร

Interveg Kenya ปรับปรุงกระบวนการภายใน

Seed Asia สามารถระบุการเปลี่ยนแปลงของสินค้าได้เร็วขึ้นและตอบสนองเร็วขึ้น

 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Farmforce